Нова Заповед във връзка с коронавирус в ДГ "Снежанка" 10.03.2020г.

От 10 март 2020г. има нова заповед във връзка с хигиенните изисквания, която гласи:

ЗАПОВЕД

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с Писмо № 9105-82/28.02.2020 г.;Заповед № РД-01-114/05.03.2020г на МОН; ,Заповед № РД09-606/09.03.2020г на Министъра на образованието и науката; Писмо № 16-00-50/09.03.2020г и Заповед № 3-386/09.03.20г на Кмета на Община Ловеч

НАРЕЖДАМ:

  1. Във връзка с разпространение на грипните вируси и COVID-19, да се предприемат следните мерки:
  • Да се завиши ежедневния сутрешен филтър на входа на детската градина
  • Да не се допускат болни деца и родители
  • В началото на учебния процес всеки ден учителите да провеждат с децата кратки беседи за спазване на личната хигиена-по-често миене на ръцете, особено преди хранене.
  • Регулярно, четирикратно  да се почистват и дезинфекцират повърхностите във всички  помещения (спални,занимални, коридори, фоайета, кухненски блок, санитарните възли) на  приземен, първи и втори етаж, като за целта се въведе дневник за отразяване на хигиенния режим:

Разграфен с дата и час на почистване и лицето, което е извършило дезинфекцията.

-За фоайе и коридори на всички етажи отговорник-Петранка П.Петрова

Кухненски блок-отговорник-П. Цалова, готвач

  • Да не се извеждат децата организираното на места, където има струпване на много хора.
  • Стриктно да се спазва пропускателния режим за достъпа на външни лица в детската градина., и да не се допускат такива.
  • Да се отменят всички масови мероприятия с децата и от календара на събитията, включително и консултации с родители и квалификации.
  • Отлагам командироването на служители от ДГ за участие в обучения, курсове,семинари и др.пътувания, освен при изключителна необходимост.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Д.Асенова –мед.сестра ДГ „ Снежанка“ – Ловеч

Препис от заповедта да се сведе до знанието на всички работещи в ДГ „ Снежанка“  за сведение и изпълнение.

МАРИНЕЛА ВИСОЧКОВА

Директор ДГ „ Снежанка“ - Ловеч