Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи (2020 – 2024)

УТВЪРЖДАВАМ!

           ДИРЕКТОР:

             / Маринела Височкова/

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2020 – 2024)

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ДГ„ Снежанка“- Ловеч и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Програмата се базира на:

Закон за предучилищното и училищното образование;

Наредба за приобщаващото образование;

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество ;

Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите ;

Закон за защита от дискриминация;

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ДГ „Снежанка“- Ловеч, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в ДГ „Снежанка“- Ловеч са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежанци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

За организиране на подкрепата на личностното развитие в ДГ „ Снежанка“- Ловеч за координатори са определени ресурсните учители, училищния психолог и кл. ръководители, които изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образование.

Общата подкрепа в ДГ „ Снежанка“- Ловеч се осъществява от екип, който включва ресурсен учител, училищен психолог, класен ръководител, медицинско лице и родител. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ДГ „ Снежанка“- Ловеч или от ОДК/ РЦПППО , ЦОП  или други центрове за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от  съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на  децата .

В ДГ „Снежанка“- Ловеч функционира  библиотека, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата подкрепа на децата.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от ДГ „ Снежанка“- Ловеч обща подкрепа.

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба за приобщаващото образование

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от ДГ „Снежанка“- Ловеч. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

Децата  за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

- деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

- деца с хронични заболявания

- деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете  по конкретен случай

- психо-социална рехабилитация

- рехабилитация на слуха

- зрителна рехабилитация

- рехабилитация на комуникативни нарушения

- осигуряване на достъпна архитектурна среда

- специализирани средства

- ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат,ДГ „Снежанка“- Ловеч уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече деца/ученици в група може да се осигури помощник за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредба за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от детето, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план. При наличие на деца с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постоянен

учители, ресурсен учител, . психолог

 

Екипна работа на учителите от групите

постоянен

, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10.

директор

 

Награждаване на деца

текущ

директор

при и по определен повод за поощрение

Дейности на  библиотека, свързани с четивна грамотност

01.11., 01.04.

Учители

да се направи по повод Деня на книгата

 

 

 

 

Представяте на дейностите по интереси на ОДК/ЦПЛР

15.10.

представители на центровете

при проявен интерес от страна на центровете

Кариерно ориентиране и консултиране в

01.12., 01.05.

 учители,

кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

учители, ресурсен учител, психолог

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

Ресурсен учител

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодишно

 Психолог РЦПППО

ЦОП

 

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане на деца

целогодишно

директор, учители, психолог

 

Организиране и провеждане на“Училище за родители“

01.03.

директор, екип

при желание от родителите

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания 

целогодишно,

учители

 

Стимулиране участието на деца и  от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целогодишно,

учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна администрация

 

Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.