План и мерки за повишаване на сигурността

ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

НА ДГ” СНЕЖАНКА” – ЛОВЕЧ

Планът за повишаване на сигурността при заплаха от терористичен акт на ДГ”СНЕЖАНКА” установява като цяло организацията в случаите на възникване на подобна заплаха.

І. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

С цел свеждане до минимум възможността за осъществяване на терористичен акт в детската градина не се допускат родители и външни лица да влизат в сградата.

Децата се посрещат и изпращат от помощно – обслужващият персонал.

Входните врати на детската градина се заключват след приключване на приема на децата и се отключват преди изпращането им.

Сграда и кухненският блок   се охраняват със СОТ, който се включва след приключване на работното време на детската градина.

Строителни и ремонтни работи в детската градина (включително след работно време, през почивни и празнични дни) се допускат след предварителното им съгласуване по отношение на сигурността между директора на ДГ”СНЕЖАНКА” и ръководителя на съответната фирма, извършваща СМР.

В детската градина се допускат служебни лица и граждани след удостоверяване на самоличността им.

Не се допускат посетители в явно нетрезво състояние или под влиянието на упойващи или наркотични вещества.

Не се допускат посетители с обемист личен багаж или пакети, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове.

ІІ. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ НАУЧАВАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

Възможно най-бързо да се сигнализира в най-близкото поделение на МВР или на тел.112 кога, къде, как ще бъде извършен терористичния акт;

Да не се предприемат самостоятелни действия за предотвратяване на терористичния акт. Възможно е с действията си лицето да стане жертва и да затрудни работата на специалистите;

В случай, че е забелязан съмнителен предмет, безнадзорно намиращ се на необичайно място, притежаващ неспецифичен мирис, издаващ нехарактерен шум, светлини или съдържащ непознати вещества, същият да не се пипа и да не се позволява на никой да го докосва. Незабавно да се сигнализира в най-близкото поделение на МВР или на тел.112. Да не се споделя с никого, освен с полицейските органи, какво е забелязано. По същия начин да се постъпи при получаване на съмнителна пощенска пратка. Намиращите се в близост деца да бъдат изведени на безопасно място.

При присъствие на въоръжено нападение или убийство да не се извършва намеса. Евентуалните действия могат да доведат да усложняване на обстановката. Да се направи опит за запомняне на инцидента и по възможност да се документира в писмен вид. Веднага да се сигнализира в най-близкото поделение на МВР или на тел.112

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

При избухване на бомба в близост до детската градина веднага да се сигнализира на тел.112 и да се поиска помощ. На пострадалите да се помогне съобразно възможностите.

Да се подаде сигнал за евакуация от сградата и да се предприеме напускане на помещенията съгласно утвърдените схеми и маршрути.

Да се осигури безпрепятствено придвижване на линейки, пожарни автомобили и полиция.

Да се запази самообладание и да не се изпада в паника. Нормално е да се загуби чувството за контрол над събитията поради непосредствената заплаха за живота.

За да се избегне паниката да се следват следните стъпки:

Да се запази позитивна нагласа;

Вниманието да се фокусира върху непосредствените задачи;

Да се поддържа словесен контакт с околните.

Да се окаже съдействие на съответните органи, като се направи подробно описание на случилото се. Да се следват стриктно разпорежданията на полицията.

В случай на взети заложници от въоръжени лица да не се противоречи и да се спазват указанията им. Да се избягва предизвикателното поведение, което може да бъде крайно опасно за живота.

От похитителите да се поискат вода, храна, дрехи, лекарства и други необходими жизненоважни неща.

Да се направи опит за създаване на контакт с похитителите, да се следва линия на активно и търпеливо поведение, но не агресивно и предизвикателно! Да не се засяга достойнството на похитителите!

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОЛУЧЕНА ЗАПЛАХА ПО ТЕЛЕФОНА

В случай, че телефонът е включен към система за засичане, да се направи опит за продължаване на разговора максимално дълго, като се накара анонимчика да повтори инструкцията си. През това време да се изпълни процедурата по засичането на разговора, съгласно дадените инструкции. Може да се задават следните въпроси: „С кого говоря?”, „Как да разбера, че не се шегувате?”, „Защо избрахте мен?”

Да се запише точното време и дата, когато е прието обаждането.

Да се запише какво точно е произнесено и от кого, какви заплахи са отправени и какви инструкции са дадени от извършителя.

Да се направи опит за запомняне дали лицето говори с акцент, с местен диалект, има ли затруднения в говора.

Веднага да се сигнализира на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.

При наличие на подозрения, същите да разкажат в полицията.

V. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОЛУЧЕНА ЗАПЛАХА ЧРЕЗ ПИСМО

Веднага да се сигнализира в най-близкото поделение на МВР или на телефон 112.

Писмото да се държи в тайна, да не се пипа и да не се позволява на други лица да го докосват. Да не се разкрива съдържанието на писмото пред никого, освен пред органите на полицията.

Поведението да бъде непринудено и естествено. При наличие на подозрения, същите да се споделят с органите на полицията.

                                                                                 Утвърдил,

Директор на ДГ”СНЕЖАНКА” ЛОВЕЧ

/ МАРИНЕЛА ВИСОЧКОВА /