Стратегия за развитие на ДГ ”Снежанка” за периода 2016–2020 година

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската градина, начините за реализирането ù, както и очакваните резултати. Тя  се основава на принципите и целите от ЗПУО, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детското заведение. Разработва се в унисон с идеите на Световната организация по предучилищно образование ОМЕП,  Конвенция на ООН за правата на детето, Закон за закрила на детето, Национална програма за развитие „България 2020”  и др.

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на ДГ “Снежанка”. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Стратегията се опира на съвкупността от взаимосвързаните мисия, визия, ценности, дейности, цел и подцели.

І. МИСИя

Мисията на ДГ „Снежанка” е:

 • Oсигуряване на пълноценна, достъпна среда организирана като педагогически целесъобразно пространство за познания, игра, общуване и творчество, гарантиращо условия за физически, социален и личностен просперитет на всяко дете, чрез развитието и изявата на индивидуалните заложби, компетенции и култура на поведението.
 • Стимулиране и доказване пред родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

ІІ. ВИЗИЯ

Съвременната детска градина е институция с висока степен на сложност, функционираща в сложна околна среда. В условията на пазарна икономика, микросредата за развитието на детската градина се променя  съществено. В настоящият момент се увеличават обществените очаквания. Всяка детска градина, включително и ДГ „Снежанка” се стреми да привлече и задържи децата с помощта на добра материална база, висока квалификация и качество на възпитателно-образователния процес. Важен фактор за преуспяващото ни развитие са родителите, с които чрез сътрудничество с учителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от ЗПУО.

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

ДГ „Снежанка” да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за деца от 3години до постъпването им в първи клас , където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

ІІІ. ЦЕЛ НА стратегИЯТА

Изпълнение на държавната политика за повишаване качеството на образование и осигуряване на шанс за равен старт на шест-годишните деца, с цел предотвратяване на ранното отпадане на деца от училище.

Изграждане на иновативна образователна среда за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

Подцели:

 1. Осигуряване на условия за физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
 2. Цялостно развиване на детската личност и придобиване на компетентности – знания, умения, отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
 3. Съхранение на културното многообразие и приобщаване към българския език.
 4. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната и религиозна идентичност на всеки гражданин.
 5. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява).
 6. Интегриране на децата със специални образователни потребности.
 7. Активизиране на социалното общуване и партньорство с родители, общественост, община, РУО, неправителствени организации, сдружения – установяване на ефективни контакти и сътрудничество.

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА стратегИЯТА

Спазване на единната държавна политика за осигуряване правото на предучилищното образование.

Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите промени в живота му и към прилагане на усвоените компетентности на практика.

Осигуряване на равен достъп на предучилищно образование и приобщаване на всяко дете.

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование.

Развитие и запазване на българската образователна традиция.

Хуманизъм и толерантност.

Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

Иновативност и ефективност в педагогическите практики.

Прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.

 1. Принцип на единство на обществената и лична полезност, на полезността за родителите и децата и на полезността за детското заведение.
 2. Принцип на обновяване на образователно-възпитателния процес и съобразяване с новите ДОС.
 3. Принцип на жизнения цикъл – при изследването, проектирането и изпълнението на маркетинговия план, трябва да се съобразяват с особеностите на етапа на жизнения цикъл.
 4. Принцип на конкурентноспособността на детското заведение – чрез подходящи дейности детското заведение да си осигури предимства в системата на детските заведения.
 5. Принцип на комуникативно взаимодействие между детското заведение и потребностите на неговите услуги. В условията на пазарна икономика и конкуренция, информациятa от детското заведение към потребителите, трябва да бъде активна и актуална.
 6. Принцип на приемственост между семейството, детската градина и училището.
 1. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА стратегИЯТА
 2. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

ДГ „Снежанка” се намира в ж.к. „Здравец” гр.Ловеч  в специално построена сграда общинска собственост, с обособени 4 занимални и прилежащи спални, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата, тоалетни и умивални, офис за разпределение на храна, кухненски блок, методичен кабинет, медицински кабинет, отделни помещения за ЗАС и счетоводител.

Към ДГ „Снежанка” гр.Ловеч съществува изнесена разновъзрастова група в с.Малиново с деца от 2 до 7 годишна възраст, която се помещава на втори етаж на сграда „Здравен дом и детска градина” в с.Малиново, общ.Ловеч с обособен отделен вход и двор.

1.1. Деца

В ДГ „Снежанка” се приемат деца на  възраст от 2- 7г.  по желание на родителите (съгласно ЗПУО), като групите се оформят по реда на подадените молби и правилата за прием на общината. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията на ООН за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Силни страни Затрудняващи моменти:
1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити.

 2. Осъществена е приемственост детска градина–училище.

3. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

4. Разновъзрастова група 2-7г. в с. Малиново

5. Разновъзрастова група 2-5

1. Вероятност за изтичането на деца от 3. и 4. възрастова група вследствие възможността подготвителните групи да се организират и в училище.

2.Нарастване броя на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционни педагогически въздействия

3. Очертава се демографски срив и липса на деца.

4. Наличие на конкурентни детски заведения с по-добра материална база.

 

 

Вътрешен потенциал:

•  Разчитане на творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.

•  Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата.

• Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви.

• Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.

1.2. Кадрови ресурси

Педагогически специалисти

Брой на педагогическия персонал –  11,5 щатни бройки / в т.ч. директор и учител-музика -0,5/

Възрастов състав –  от 26 до 60 години

Образование на педагогическия персонал – магистър- 4  , бакалавър- 6 , специалист -2

Професионално квалификационна структура – от колегията   I ПКС  – 1;   II ПКС- 2,  IV ПКС- 1;    V ПКС -3

От педагогическите специалисти – 2 са с втора специалност.

В детската градина няма главен учители.

В детската градина има 8 старши учители,2 учител

Непедагогически персонал

Образование на непедагогическия персонал – средно специално образование-2;

Средно общо образование -8

 

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

2. Утвърдена екипност на различни равнища.

3. Опит в работата по проекти на  РУО .

4. Умения за презентиране и популяризиране на собствен опит

5. Участие в курсове за поддържаща квалификация.

1. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегриране на деца със СОП .

2.Недостатъчна мотивация за придобиване и повишавате на ПКС.

3. Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

4.Незаета позиция на главен учител, който да се включи в подобряване качеството на възпитателно- образователния процес .

 

Вътрешен потенциал:

•  Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата градина.

•  Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат достояние на всички чрез различни форми.

1.3. Възпитателно-образователен процес

Наличие на Програмна документация и учебни помагала.

Изпълнение на държавните образователни стандарти.

Прилагане на нови подходи, при поднасяне на информация, съчетаване на традиционни и иновативни методи на работа.

активност на всяко дете ипозитивното общуване между децата

 

 

 

Силни страни:

 

 

Затрудняващи моменти:

1. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата

2. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари и др.

3. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

4. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

1.Недостаъчност в прилагането на превантивна и рехабилитационна педагогика, както и невладеене на компесаторни педагогичски механизми.

 

Вътрешен потенциал:

•  Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

•  Повишаване на квалификацията (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

•  Компетентен и критичен подбор на програмни системи и помагала.

1.4. Учебно-техническа и материална база

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 5спални,  5 занимални, 3 кабинета за: директор,  гл.счетоводител и  ЗАС, дворни площадки, съоръжения, здравен кабинет, методичен кабинет, физкултурен салон в приземен етаж, складови помещения.

Липса на достатъчни УТС – технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, копирни машини, мултимедия.

Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др.

 

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Обособени помещения за всяка група.

2. Собствена отоплителна система.

3.Собствен кухненски блок.

4. Игрови площадки на двора.

5. Санирана централна сграда по проект „Красива България” .

6.Подновена дограма на филиална група в с.Малиново.

7.Обновен двор с нови съоръжения за игра на филиална  група в с. Малиново.

1. Недостатъчно количество технически средства, необходими за педагогическия процес – компютри за всяка група, интернет, мултимедия и др.

2. Морално остарели уреди на двора.Необходимо обновяване на дворното пространство.

 

Вътрешен потенциал:

•  Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.

•  Включване в общинската програма за ремонти и реконструкции.

•  Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение.

1.5. Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – делегирани от държавата и местни дейности.

От 2013 г. детската градина е на делегиран бюджет.

Заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.

Съществуват други алтернативи, допускани от Закона за предучилищно и училищно образование, за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Делегиран бюджет, управляван от директора, по приоритетите на детската градина..

2.Допълнителни средства за помагала за предучилищна подготвителна група.

3.Безплатни допълнителни закуски за  предучилищна подготвителна група.

4. Привличане на дарения от родителите.

5. Конструирана и действаща финансова комисия.

6. Функционираща и действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

7. Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.

8. Въвеждане на системата за финансово управление и контрол.

1. Липса на средства за основни ремонти, за реконструкция на двора, за енергийна ефективност на сградата.

2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.

Вътрешен потенциал:

•  Мотивиране и стимулиране и на родителите към спомоществователство.

•  Кандидатстване за включване в различни проекти и програми.

•  Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

•  Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

1.6. Външни фактори

Семейна общност и родителите на децата

Връзки с неправителствени организации –„ Екомисия 21 век”гр.Ловеч,

СД „Знание”гр.Ловеч и др.

Общински структури и културни институции

ОУ „Хр.Никифоров” Ловеч,  РБ „Проф. Б.Цонев” Ловеч

Силни страни: Затрудняващи моменти:
1. Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес. Създаване на Обществен съвет.

2. Установени са традиции в приемствеността с ОУ „Хр.Никифоров”.

3. Създадени са ползотворни връзки с обществени организации и институции: читалища, , куклен театър , регионална библиотека, ЦПЛР

4 Налице е добра връзка с местните медии за популяризиране дейността на детската градина.

1. Недостатъчно е включването на родителите в образователни програми на детската градина.

2. Неефективни са връзките и контактите с неправителствени организации.

3. Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

4. Нормативната законова уредба оставяща детските заведения извън проектите за информационни техтехнологии, , ритуализации и др.

 

 

Вътрешен потенциал:

•  На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, обособяване  на библиотека за родителите, клуб на родителя, „Поща“.

•  Създаване на система за външна изява на деца и учители.

•  Издаване на книжка, детски вестник, брошура с творчество на деца и учители, диск.

•  Създаване система за обмен на информация със семейството, детските ясли и училището.

 1. Идентификация на проблемите

     2.1. Специфични проблеми:

 • Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст.
 • Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, разминаване на критериите за развитие на децата.
 • Остаряла  материална и дидактична база

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ, приоритети и задачи

 1. Административно-управленска дейност

1.1. Изработване на интернет страница.

1.2. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни)

1.3. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

 1.   Образователно-възпитателна дейност

 

2.1. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.2.Усъвършенстване процесите на планиране , организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.4. Сформиране на школи по интереси – заплащане от родителите:

–   за децата – английски, народни танци, модерни танци , спорт и др.;

2.5. Създаване на портфолио с постиженията на всяко дете посещаващо детската градина.

 1. Квалификационна дейност

3.1. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на  вътрешно-методическо, общинско, областно и национално ниво.

3.2. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.3. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.4. Включване в обучителни програми за работа с интерактивни технологии и педагогически иновации.

 1. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

–   осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички  групи;

–   осъвременяване на интериора на  занимални и сервизни помещения

 • основно преустройство на дворното пространство;
 • закупуване на уреди за игра на двора, изграждане на пясъчници -4 групи

–   обогатяване на игровата и дидактичната база.

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности и др.

 1. Финансово осигуряване изпълнението на концепцията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3. Привличане на спонсори.

5.4. Реализиране на благотворителни кампании.

5.5. Собствен труд на служители на детската градина.

VІІ. Очаквани резултати

 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 2. Творческо развитие.
 3. Решаване на проблемите.
 4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 7. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.
 8. Създаване на Обществен съвет към детската градина с цел активно функционираща родителска общност.

VІІІ. Времетраене

За реализиране на планираните цели в настоящата разработка е необходим период от 4 години.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата концепция има отворен характер и подлежи на корекции.