Етичен кодекс

 ГР.ЛОВЕЧ – 5500   Ж.К. ЗДРАВЕЦ №22   ТЕЛ. 068/622682

 

                              

 Утвърждавам

 Директор

                                                      

/ Иваничка Дончева/

 

Заповед№ 42-39/30.09.2016г.       

         

ЕТИЧЕН КОДЕКС

  

За поведение на работещите с деца

служители в ДГ  „Снежанка”

гр.Ловеч

  

 

 

Раздел І

Основни положения

 

Чл.1. Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в ДГ „Снежанка” и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на детското заведение.

Чл.2.(1) Дейността на всички работещи в детското заведение се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на Законодателството на Р. България, като съдейства за провеждането на държавна политика в сферата на образованието и възпитанието.

(3) Служителите, в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в ДГ  „Снежанка”

(4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на децата и техните семейства.

(5) Служителите следват поведение, което ненакърнява престижа на ДГ „Снежанка”, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

 

Раздел ІІ

Морални отговорности към детето

 

Чл.3.(1) Работещите с деца изпълняват своите функции като се ръководят от основните ценности и принципи:

  • Детството е изключително важен период от живота на човека.
  • Семействотно е най-естествената среда за развитието на детето.
  • Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
  • На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, на религия; формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл.4. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство, методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл.5. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.6. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълният си потенциал.

Чл.7. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.8. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.9. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и пазнаване на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.10. Да рабираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.11. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.12. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл.13. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване и мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.14. Да работим в най-добрия интерес на детето.

Чл.15. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп да адекватни грижи и образование.

Чл.16. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за психическото, физическото и емоционалното му здраве и развитие.

Чл.17. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности; или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.18. При съмение за малтретиране (психическо или физическо) незабавно да се уведомят органите за закрила на детето и да се следи дали са предприети необходимите мерки.

Чл.19. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл.20. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме морална и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

Чл.21. Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка изпълнение на морални служебни ангажименти.

 

Раздел ІІІ

Морални отговорности към семейството

 

Чл.22.(1) Първостепенна отговорност на персонала на ДГ„Снежанка”   е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

(2) Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

(3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

(4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, по който се работи с него.

Чл.23. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, възпитанието и обучението, развитието и благополучито на детето.

Чл.24. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл.25. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот, с изключение на случаите на малтретиране и лоши грижи.

Чл.26. разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоши грижи.

Чл.27. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме да вземаме страна в конфликта.

 

Раздел ІV

Взаимоотношения с колегите

 

Чл.28. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.

Чл.29. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на ДГ „Снежанка” и  правата на детето.

Чл.30. Утвърждаване на собствения и на колегите авторитет чрез лично поведение и чувство за отговорност.

Чл.31. Недопускане на действия, които биха уронили престижа на професията и нетърпимост към подобни действия.

Чл.32. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

 

Раздел V

Лично поведение

 

Чл.33.(1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на ДГ „Снежанка”.

(2) Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

(3) Служителите се стремят да избягват с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им, полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над поведението си.

(4) Служителите спазват благоприличието и деловият вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и ситуацията, която представлява.

Чл.34. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на  ДГ „Снежанка”.

Чл.35. Служителят представя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

Чл.36.(1) Служителят противодейства на корупционни прояви и други неправомерни дийствия в детското заведение.

(2) Служителят не допуска да бъде поставян във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалният му подход по определени въпроси.

(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършена работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл.37. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл.38. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението от този кодекс, служителят от ДГ „Снежанка” следва да подаде молба за прекратяване на трудовите правоотношения.

 

Раздел VІ

Морални отговорности към обществото

 

Чл.39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които ги нарушават.

 

 

 

 

Раздел VІІ

Взаимоотношения с организационните структури на  община Ловеч, РУО , МОН и НПО

 

Чл.44.(1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

(2) Когато прави предложение пред органите на държавна и местна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

Чл.45. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено другто в нормативен акт, засягащо поверитлена информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на детското заведение.

Чл.46. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с НПО и органите на държавната и местна власт.

 

Раздел VІІІ

Професионална поведение

 

Чл.47.(1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

(2) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговия/ата съпруг/а, роднини по права линия без ограничения, по сребрена линия, до четвърта степен и по сватовство до втора степен, включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл.48. Служителят не трябва да изразява лично мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ДГ„Снежанка”

Чл.49. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себеси или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнение на служебните му задължения, преценката или функциите му, или дъ бъдат възнаграждение за това.

Чл.50. Служителят не трябва да позволява да бъде поставен или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да е било. Той също не трябва да вълши работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл.51.(1) Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2) Информира своевременно непосредствения си ръководител за загубата или повредата на повереното имущество.

Чл.52. Служителят, в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предостване на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл.53. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва данните и документите в детското заведение единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията и закона за личните данни.

 

Раздел ІХ

Конфликт на интереси

 

Чл.54. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решение или изпълнение на служебни задължения.

(1) Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да даведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване.

(3) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

 

Раздел Х

Комисия по етика

 

Чл.55.(1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ДГ „Снежанка” се създаде Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.56.(1) Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2) Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на Педагогическия съвет.

Чл.57. Всеки заинтерсован член може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл.58.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от пъстъпването им.

(2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагена на санкция.

Чл.59. Комисията по етика е длъжна веднъж годишщно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ „Снежанка”.

 

Други разпоредби

 

  • 1. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
  • 2. Контролът за спазване на нормите на настоящия Етичен кодекс се осъществяват от Комисията по етика.
  • 3. Неразделна чмаст от настоящия кодекс е процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс и за предприемане на последващи мерки.

 

Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване и е утвърден със Заповед №42-39/30.09.2016г.  на директора на ДГ „Снежанка”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация

 

 

от …………………………………………………………………………

служител  в ДГ  „Снежнака”

 

 

 

 

Декларирам, че съм запозната с Етичния  кодекс на ДГ „Снежанка” и, че  ще спазвам етичните правила заложени в него, като при нужда ще се обръщам към Комисията по етика.

При неспазване  стандартите за  етично  поведение в този кодекс, ще нося дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда .

 

 

 

 

 

Декларатор: …………………..